ZS wÑ è_áoGi ww}iGS$

 

1) #xbàÑâÑQ^oGv ìÑá èkÑà wGwX

Xða bàÑ_ ÑwÜw Aw}GtG?

a w óGâÑÑGX âÑGuUÑ wLwjÑ}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

2) #ðâÑÑðjÑ wða w Ñèk}]aG wwÜw bàÑ_

wð}XSG wSwEUSwðUSw

HâÑw GLwjÑÏGx AmwU LwjÑU}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

3) #ðâÑ}âG@jÑÑÑ ìwÜÆQw]aGäwÜâUÑ

wÜjGUSw ÇGSwGGu à wXèkìÑw

ìw wwX ÑÑÑ wwÑÏ ÑwjÑðjÑ B\G ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

4) #ñÏUïÑ } ÇþÑÜwÆX ÇàGèkPv

}X áP b Üwu Sè_w]aGÑ

jÑ`GÏ þkÆìÑwwGx jÑGmÜw b Gu}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

5) HSw ww gLoGjGà X ìÑwSw áLw ww á@Lw

}G ìwâ wÑà Gw jÑ w@öUSw

wÑè_w gLoGà X wLoGìwðP à Gw}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

6) ðâÑ û_SbàÑ_ ìZw\Pw èkUo ÑSw

}bÑ wáÑ Ñ w@}a wÑGx

\ wwâUo Ëða w èkZSÜtïÑSw

gma}]K} w gSwÑZS w.

7) awrÑGx a wGx ìZw}jGw âÑÏS?

gSÑ wLoG b áUSw GîÒiìwða w

à GwÆàÑX}X LGìÑá]aÑwUÑða w}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

8) øÑe wþ^oGv ìtÑwwÑw ]ÍGSðÑ

}X w gwÒi Swè_jþPvw

bàÑèkkðUSw ÍtGar bàÑèkÜw bÑðèkGSw

bàÑèkÜXx ÇGSwUSw bÑðèkG ZS w.

9) ÑGu XÇG wwÇàG_ ÑèkP]Í}S wwÇàGð

óèkGua ðQw}USw ]ÍGoGiàÑÑ

áìw}USwNÜwUSw wÓâ}âGw@B\^oìÑá?

gma}]K} w gSwÑZS w.

10) jGwLýG wwÑÏ a Ñ jGwLwâSïÑ Åâ wGx

jGwLýG wwÜw ÑUÑb w jGwLwâ wj}GSw

jGwGiw a wÑêSwÜÏ jGw`G ww {PuwðUSw}

gma}]K} w gSwÑZS w.

11) USI}XÑ jGwwâe b kÆÑj}GX

â {ìwQUSw ìÑáâG@ aÑ{gàÑÑ

b USI þUSwÏ âÑðóUoÑ b kÆÑ gÑUÑìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w.

12) ÑðUÑ bÑLGìÑwwSw jÑ{ìw Í}GÐ n_Ñ

âÑLoGgw \ ww âÑwxa}Ïj}GaÑ

ÑèkP wwGx}X jÑðòkPvSG è_ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

13) Ñ{ìÑwwjÑðQwÑða w èTkwÑâÑÏ SïbÑ ww

èTkwÑâÑ SïbÑ wwÑÏ jÑÜwjGwb wðUSw

óÑ]aGGä ]ÍGÏiÜwUo ÇGSwÜwðóaGw }GÑGÑ

gma}]K} w gSwÑZS w

14) ÑÜwuÏðUÑGXx èTkwÑ]ÍGáèåG`G ww {USI

#ða wX ÑðèkG ða w{UÑaÑ?

â wÜS èka gjþGx aþ{ jGw`Gà w wjGw?

gma}]K} w gSwÑZS w.

15) }GX}XâUÑjÑÜ_ wÜðÑ

ÔXSbÑw ðâÑ}XtïÑ

}GÑjáUo èÓðè_ ÑèåvðQw Ëða a}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

16) Â[G Â[GwÌà wìÑww jGw`G wðâÑ b UÑ}Uo

^oGv}w wbÑÑ^oGv}X

þìÑwa áÜ wwÑÏ jGwa ww} Ç}ÑðQw?

gma}]K} w gSwÑZS w.

17) tïèkGwLwZS[G jÑUÑÏÇàGÑjÑ}a w

#SwÑGa kÆ áP}UÑ}a w

è_ wìw wLwjÑÑâÑUSw è_Ñè_wðUSw}GUÑìÑá?

gma}]K} w gSwÑZS w.

18) þðUÑjGwèÓÜSwGx jÑÜða wGx

wðUSwj}GSw Qá wÒiìÑwwGx

a wèåvQw]aGäwÜÏSw a wGwõ]ä áSw}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

19) ÒQ^oGv â óþâGièkGPv wwjÑ^oGv

þðUÑðwbÑwGGu jþ{ÑPuw

AÒÁÓSwþar X}ÚõjGwÜwða ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

20) jÑðjÑ\Lwb wðUÑ jÑa ÜX jÑÒâUÑ

wwLoGÑ}jGw \Lw ó áâÑâUÑ

#ñÏUþGwÑPvw Ü]aG wwUGmjÑàÑUSw

gma}]K} w gSwÑZS w.

21) bÑa wÑGÜXx bÑg b}ÜgZSÑìtÑwï

ÑÜwèåGâiÑwUïÑ NÜwX jGw`G ww

a}{jGwðPjGw âÑÜÑ bÑða &

gma}]K} w gSwÑZS w.

22) bÑðèkjáUÑ aÑ^oGv ÇGðâ wÑGSïÑSw

bÑðèkSÜìÑww ÑGóâÑwjGw`G ww

âàSÜwþðUo jþPv aà àÑgwbàÑìÑww}

gma}]K} w gSwÑZS w.

23) MbGeä èkG^oGvÑækUSw B\èkUÑò_ïèka w

}ÒjÑGx ìwækUSw AÒ âÑjÑa w

bàÑPw wáUo ÑèkGUSw áPÜw âbÑÑG

gma}]K} w gSwÑZS w.

24) PwÜSw jáUo ìtÑw è_ ww}UÑ

X wïÑ èTkwSwX AÒb USwSw

{uâP ÍtGwjGw wGu wwÑÑ`oG

gma}]K} w gSwÑZS w.

25) U ða wða w a Üb w aÑèkÆÑ wèkÝUSw

GmàÑXÁÓSw UþwXÑ^vG

âÑÑÏ wáUSwè_wgw@ âÑèkÆaÑèkÆ^otïÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

26) âÑÑÏjÑÜwjGw òkÏ âÑèkÝÜPwðUÑj}G

èkwÜà wb wðUSw ÑwUSw â {ìw

UþUÑGLwðjÑ UÑSwb w þÒi b èkÆðjÑSbÑw

gma}]K} w gSwÑZS w.

27) âÑÑÑ ðwèkÒâUÑ a jÑ a wÑêSwXâUÑ

#xâUÑ QwX ìÑá{âUÑ

Ôè_ áUSw^GGu ÑjGwSw ó\`\ðâÑ ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

28) âàSÜwÏðUSwSw â {ìwjþðUo gèåGðQw

Tèk`oGÑSwðUSw gèåG ww èkðUÑuìwða w

â {gàÑX }ðóUÑ aà èÓ wGu gèåGðQw

gma}]K} w gSwÑZS w.

29) a}è_ÑìÑw âÑèkÝ a ðUÑðQwâ è_e

áè_à w âÑwx wwðb wÏGx?

Ab wUï b USwÑPw Ab wÜ Ñgw@Ñ

gma}]K} w gSwÑZS w.

30) a wðUÑãUSw þUSwÏ þðUë USw b {}GUSw

QðUÑ}EÑÏSw QUSwjGw wðóÒ

þðUÑ wwbÑwÑÏSw ÒìGw è_eìwjGw

gma}]K} w gSwÑZS w.

31) a wèåvÇGSwÜw wLoG â wðPeèkSwÜSw

Fèåv}GÑ wwÜwjÑ ÇàGìÑwwb wðóaGw

ÂUÑa USw}e jáUÑ Xððâ ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

32) a áÑóaGwåvjÑÑw â áa SwÑSw

Í}Gwèk^vGLwjÅ èkUo Ña SwÑ

a ðUÑB\©aÐ ìÑwwÜÑìw ]aGGB\©aÐ ìÑwwÜw}Gw

gma}]K} w gSwÑZS w.

33) à ÑX ÇGSwÜÏSw à Ñ wwÐ à GwÆb w

bÑbàÑìweÜ ÑB\]aÑwGèkGUSw

øèkÝ a wÑêÑ wwÜw âÑèkÆjÑ ðâ ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

34) þè_Üw QâiÑwUÑìÑw w âUà ÜìÑw

wÑè_w ]ÍGáâÑ wwSG wÜìwj}GSw

FÑGX j}Gðâ w ÑSwb w _jàGcÜj}Ga w}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

35) èkwÜw bÑa wSô XÑè_ÑQw]äâ

S^oGv áP}USw Sa wÍâ w

#^oGv NÜwX Ç}UÑÜÑìÑwwP aè_ ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

36) \Üw èkðbÑa}Ñ \èkÑèkðUÑu

b}ÜÍ_ SðUÑ ÇGgÑ}ÑG

Ï^oÜ áÑÑGÜÏ jGw`Gà wÜ ÑÜwc}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

37) KUo ìw gwðâÑàÑÑ òkarSw à Ñðb w

ÍþðÑ wwÜSw QÜw è_ðÑGwÑÏ

bÑw ÑÜwjÑbÑP ÇGÑ }a P

gma}]K} w gSwÑZS w.

38) áP}USw ^þÑ^o wÑè_w þ^o

øUÑ{jGw`G waþÑ^o ÑUÑâÑ ìtÑwwÑ^o

PuwÑÜwjGw wwoGi ìÑwPvwÜwðUÑjÑ â}Sw

gma}]K} w gSwÑZS w.

39) wwåv ZSèkb Pvw wwa Üwj}G óQÇGÜÏ

èkÑjÑ wá{ÑÜÏ QXÑSbÑw

XÑrìÑwwðUSw NÜwUSw Ab wU ða wÜÑjGw?

gma}]K} w gSwÑZS w.

40) àGjGwèkGbÑ}Gìw àGìGwGu a XxÑ

wwÑjÑ a ðâÑÑðâÑ òkwjGwj}GX

øwÜw M~ìwGxSw jGw _jÐ jGLwjGw}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

41) SðèkGÑLýGj}G SðèkG çGjÑSbÑw

þðUÑÜXx kðUo jþPvSbÑw

ÑeÑâiÑw wÑè_w ÑÑðèk}a w

gma}]K} w gSwÑZS w.

42) }Ï Gw]äàÑX tÑïÑa ðU}Üw

óûk w Ñ{ÑPvw òkPvà Ü?

þè_P QÒiôèkG w âUà ÜìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w.

43) ðâÑ bÑa wÑG bÑg ìGwXx à eÑj}GX

ÁÓSwUÑSjGw`GðQw áÑàÑUSw

ÍþjGcw \ÜjÑUSwjÑ ÍÑG} w{ÑðQw

gma}]K} w gSwÑZS w.

44) ZS ww Í}GÜwn_ ZSìZwðUwu òkðÑ

ÇàGa w gUo çk ÇGða Ía w

ÛjGw jGw`G ww gUo ìÑwwâÑEGUÑjGw Puw?

gma}]K} w gSwÑZS w.

45) ZSLw èkGwjGwbàÑe óÑ ðQw ÇGLwb wSw

~UÑèkGwjGwbàÑe b PvwÇGLwb w

Ïâ wðUSw bàÑe jGw`GSðâ w ÇGwb w}

gma}]K} w gSwÑZS w.

46) B\GgaÑÜða w è_Ñ`oG aÑ{ìwàÑÑ

a áÑ wða w ÇàGw a wÑêSwðUSw

èkÑ wwaÑ{ìw ÑâÑUSw ]Í}SEGU ^ujGw?

gma}]K} w gSwÑZS w.

47) #]KÇ}âÑ wwÑ ìÑáìÑwwÑGGxðâÑÏ

wjGwb wðóUÑw ó]ÍG wÜ aÑ{ìwàÑÑ

wweÑ ]Í}ðUÑ wwÑSw wwè_wAjÑÜöÒ

gma}]K} w gSwÑZS w.

48) HèÓ wwÑða wQw^oGv HðâÑ wLwjÑX

ÇGSwÜ ð b áUÑ BÀ\SÑ wwÜw

ÇGðjÑ áa wÜSwP ÇGjÑÒX \èkðQw

gma}]K} w gSwÑZS w.

49) USIaÑÜÆSbÑw à U}tïÑSw

&XaÑÜÆSbÑw áè_ wwÑ

wwòkÆaÑÜÆ}a w wwèkÆaà ðUÑuÏSïÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

50) ÜwjGwâÜw â ìGw}x[GwÌ SwÑÑ

ÑÜwèkG ÑÜwûk}GX â ÜwèkG }Ga w

þìÑwÍþ w@aÑ þ^oGvÑ èkÜwÏ}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

51) ÈÑPðb w þU}Uo Ñ áPÏ

}Ga Pðb w QÜwÑ `G ww èkPvw

a}X XÜwS|ìw a}âÑÜw SbÑw

gma}]K} w gSwÑZS w.

52) ÈÑ! ìGwðâÑ}Ñ ÜGue áÑÑGÐ

óèk]ÍGwtÑïÑ jàS{èkLGâ w tGGx

a} aÑðb w}USw a ðUo ìG& ]ÍGwgÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

53) ÑwxÜða w wa ww ÑkÆ }GÑwj}GX

XwUSw wwða ^àGUSw XGx wwGx

a jÐ ]aÑwÑïÑ}w âÑ wÑð^G âÑÏ}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

54) ÑGjGw`G wwÜXx ÑUÑÍtG^oGv ÑUSwSgw

a âÐ âGm wPuw âÑwx a jGwÜwþSwSw?

á àÑÑ Gm áÑGÜ ÑÜwc}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

55) Ñè_w ÒSwSw j}GaÑ èkè_Ð ðQw GèkÝUSw

b kÆÑPuw gSwb wÇàGìÑww QSwÜw

}XB\^oìtÑwïÑ áÑÑGUþèkÆU}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

56) Ñè_ÑGSw Sw}USw èTkwÑ*#ÜðQwÜ w

j}GÑàÑUSwj}GaÑ }XìwPuw

GxbÑa wÑGÜÏSw gwGxÇ}Ñ ww}a w

gma}]K} w gSwÑZS w.

57) NÑ ww\Üw â }G bÑLGZSìÑww

]ÍGG wjGw ìGwGx ó]ÍGèåwvUÑ^Gu

ìGwðâÑ b kÆ SÑ è_Ñ Íþè_jGwà ?

gma}]K} w gSwÑZS w.

58) j}GUÐ aÑà wSwwa jÑð]UÑðQw èk_Ñ

QáÑ QUÑb wÍþÑÜw wÑÜ

áPw}X BËjÑè_w áè_ieìÑw è_ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

59) ójGwUwIS kGu jÑU}}Uo Ñ

g]aG wwj}G LwjÑÑ ÑQwwLoGÇGSwÜw

Ç}SwÑïÑ}e jÑÐ Óðâ w GáÑÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

60) b LGÏ çkàÑgw ÇGâGi}QUSwÑPuw

èkÑjÑ jGw`G wwàÑX èkðUo â wðUSw

a áLGèkUSwSwj}GaÑ aèåG wPwðUÑjÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

61) bÑg bÑg þðâÑ bÑa wSðjÑ bÑa wSðjÑ

bÑa wÑGbÑg ìÑwðÑÇGa wÑG bÑg

bÑa wÑG wG wwÜSw bÑa wSàÑUÑìÑwSw

gma}]K} w gSwÑZS w

62) âÑjÑa w âÑjÑa Pðb w âÑjGw}w b kÆÑ

gÑUSw wwLGÏ b USwSw jþÑÏ XÇG ww,

wwSwÜw b èkÝ ]aGG wwÜ wezðâ }G

gma}]K} w gSwÑZS w.

63) âÑwxô ìtÑwwwÜw âÑjÑ wbÑSGÑX

BË ww@GLGÑGaÑ gw@wLG

þwÜþÑÏâ} ìÑwwQwõb wSwðUSwSw

gma}]K} w gSwÑZS w

64) âÑ{u ìÑwwGxìwèkGU âÑÑa w j}G}Q ww

} w nS a wx ÑÑìw tGSw

wð}GÜ wèkGU w}a }eêðèkG

gma}]K} w gSwÑZS w

65) â w w@b Pvw wwðUwu âUÑà èkGPvwSw

gâiÑwÑSwðUo ÑUÑÜwÑPuw

wáÚGíwÑÏSw Qw]ä wwða wj}GQwPvwSw

gma}]K} w gSwÑZS w

66) A^oX ó}âÑ XÜwSÑìÑwwGxPuw

\^oÇGjÑÒàÑa w èkÑ wwàÑa w

á^o á^oGGu áLwSw wáÚGíwðUSw

gma}]K} w gSwÑZS w

67) \ wwÑGx àÑa w \kåv ìwjGw Ùg

ìw^oGv \ ww b kÆÑPvw gSwSw

HÜSw wáÚGíwÇGèkÆ Gme âÑÑ wìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w

68) Ë^u}Gìw }ìÑw Ëa wjÑ óa}PSw jÑPv

úÜâUÑ SðÑ àÑÑ òkwjGw

ÏâÑjÑPv jGwa ww} bÑj}G?

gma}]K} w gSwÑZS w

69) wð}w àÑw wÓwa Ña ÑÑ

ÑèåwvGða LïGÑ jÑÜw ]ÍGwgX

èk_Uo àÑa wj}GX èka U ðâÑ àÑa ìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w

70) ó áSw arSbÑw wLoG SðÑàÑÏðUÑ

arSbÑw }ìÑw ÒGxj}GSw

wÑè_w ar}a w wÓwa SeÑ

gma}]K} w gSwÑZS w

71) #ðâÑÑðjÑ wLwjÑ èÓwUÅSw jGwwUÅSw

#ðâÑÑðjÑ wLwjÑ }GwUÑjGwSw

#ðâÑÑðjÑ wLoG ÑâÑU n FSìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w.

72) #ÑÜ gwðb wtïÑ jÑÑ{ wðUSwSwj}GX

bÑSwÑGj}GX ìtÑwwLwÑ wXÑ XUÑa w

âÑSwÑG wLGb w}U âÑâÐ âGmEGUÑjGwÑìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w.

73) bÑa wÑGÜXx bÑg b}Ü gZSÑìG&

Ñèk^oGGxUïÑ jÑÜaÑ wwoGi?

XG}âG@ÏÑG XGÜðèkG è_ áñ

gma}]K} w gSwÑZS w.

74) ÇGoG oG ñÇGj}G ÑÜwSUÑ

jGw gXxÑðP ÂìwaþUÑjGw

èTkwSwÑ GmàÑX }GèkGwèåwÜw X^Gu

gma}]K} w gSwÑZS w.

75) à ÑÑGx}USw LGÇ}`G wÓÑ

à GiwÑGx}USw }Ñi}GUSw

hÑÏGx}U ìÑwwâGi áâGi wwUÑìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w.

76) GâG@ âÑÑÑ jÑ wXð ìwSwÑðQw

XGcw`\â}@GÑ wwÇàG_ XâÑ wó w

óèkâÑj}GâG@Sw ð óèkQÐ ìÑá

è_a}Ñða èka wða w è_âÑ ww ZS w.

77) Hð^oX ÇÒ ìGwðâÑìÑww ÑÜwjÑj}G

ÍþwjGw}e ìwc ÑwjÑtGèkGUSw

â}Sw aSïS áìGw, aSïS ww jþÜwb w}?

gma}]K} w gSwÑZS w.

78) Ñè_ie ÑPw b áUÑ j}GðÒ ÑGujÑ SwðUSw

èke w$ðb w a}X èke w[GðQw

jGwwÑGÑïÑ }e jGw`G ww ú}jGw}

gma}]K} w gSwÑZS w.

79) ÑÜwèåG áÑè_wÜÏ j}Gðkðèk j}G}a w

#USwè_w Ñ ]Í}Sw UÑUÑÑPuw

âàSP Aw èkG` aà èÓ wPuwðUSw}

gma}]K} w gSwÑZS w.

80) áP}UÑSbÑw wÑè_w aÑÜÆjÑàÑUSw

â Üwèk SbÑw a wx â {ìwàÑUSw

è_weìwQPvSbÑw GáwUSw }GàÑUSw

gma}]K} w gSwÑZS w.

81) hìGwá } ìÑwwGx ÑÑjw

B\jÑ} èkPvw B\Sj}GSw

ìÑájÑ w wÑ wwoGi þða wSw ó\EGðUSw.

gma}]K} w gSwÑZS w

82) ÑÑjÑ BË ww@ Gþx ÑÑÑðQ aþ^o

èkè_wÜ SSx Gþx \þÑ^oìGw

èkGèåÆÇ}â wGþx èkÇG ìtÑww^G è_ww.

gma}]K} w gSwÑZS w

83) ÑGu jGwwUSw jÑPvw ÑGbÑìwðQwÜw

w]aÑ jGwwUSw jÑPvw wðóâÑbÑìw ww

âGi wwðUSw jÑPvw ìÑájÑ B\ó áÇGðQw.

gma}]K} w gSwÑZS w

84) b LGÏ âPÑ ÇGâGi ÏèkÝðUo Ñ

þðbÑ wïÑ a}X jGw`G ww b UÑa w

LwÑ jÑÜwjGw bP USI }USwGxPuw.

gma}]K} w gSwÑZS w

85) Ñóe }X gwjGwÜ g_ðèkj}G }a w

Ñóe }X áP gÑjÑ }a w

Ñóe Ï Q^oGv ZS^}UÑj}G }a w

gma}]K} w gSwÑZS w

86) #ÜÆQw]ä}X Ññ}GÑgwÑ

aþUSI}e Gu âþÜjÑjþPvw

b èkÝÒ Uo Ï b LGÏ çòkLwjGwÑ?

gma}]K} w gSwÑZS w.

87) #Ü wLwjGw ìÑá]aÑw UÑÜwÆX ÇàGeÑ

áGwÆbàÑâÑ Qw]ä we ÒwjGw

ó áSwó áSw ÒwjGw wSP öÒX

gma}]K} w gSwÑZS w.

88) ÑðUÑ bÑLGìÑwwSw jÑ{ìw Í}GÐ n_Ñ

âÑLoGgw \ ww âÑwxa}Ïj}GaÑ

ÑèkP wwGx}X jÑðèkPvSG è_ww

gma}]K} w gSwÑZS w.

89) Ñ_XjÑ{c \èkÑÐ wwÜ OUo ðâ w

ÑGu óèk]ÍGwÜw ìw wwX ìwGu]ÍGPwÜw

óÑFÑðQwjÑGx gUSwâ wàG bÑðèkÑ

gma}]K} w gSwÑZS w.

90) ÏÜ ww þÑUSw jGw`GÁÓSwUSwðUo Ñ

( ^u QwóG b Uo Ñ}USw ^oþðPuw ûk{Ñ)

ÏÜ wwb USwSw }X jGw`G wwSÜÑ

( ^Ð b USwSw }X a wGcw`G wwSÜÑ

Ügw b LGÏÑða w wx èkG^oGvÑìwÜwu

(b USI}X ^oÑ gàGbÑÑ wwÜw èk^oGvÑ, wð}e

wÜw wáìwQUSwSw.)

gma}]K} w gSwÑZS w

91) Ï[GwÌÍâ wþar jáUo á^}Uo Ñ

jþèkÆ ðG wwÜSw b èkÆ}a w

ûkw çwaÑÜÆ átGGu ww^oGvðb w

gma}]K} w gSwÑZS w.

92) þðUÑ wwbÑw òkðUo u ÒûkÑð^}Üw

wwðUo }X Óâ wUSw QðUÑ}USw

a wðUÑãUSwÑÏSw þðU USw a [G}ìÑw

gma}]K} w gSwÑZS w.

93) þðU j}GUSw b}S jþðèk}Ñ^oÑX

Sna weðâ SjÑèkGàÑa w

a áUÑ SjÑb w ]ÍGwgaUà Üw bÑÑ

gma}]K} w gSwÑZS w

94) j}GUÐ aÑìZw wLwðjGw jÑð]aGèkG}è_Ñ

ÏìZw wLwðjGw jþèkÆþr

#ÜwÆUà wLwðjGw èÓwX jþÜw gÑoGi

gma}]K} w gSwÑZS w.

 

(ðâÑ bÑa wÑG (Uo óãÜw) ÑGGxá

Xx Ü Ü U}Üwu GeêðÑá

#ÜwÆÑÏ Ç}Ñ wGx wðèka w, QwóGGa w.)

95) bÑðóaGwÑðâÑ}U \èkðQw bàÑâÑSw

Ñ[GÜ òÓïG wða jÑ{jG jÑa Ñ!

èkGUÑgw ÇGSwÜGGu Qw]aGäw {PuwðUSw}.

gma}]K} w gSwÑZS w.

96) }a áUÑU èkGUSw Swè_ GmeâUÑ

ÇàGÑ}USw â}Sw bàÑPwaà USw

Ç}X ìwjGwb w Qw]aÑwUSwèTkwÑâÑ Íþða jÑôb w

gma}]K} w gSwÑZS w.

 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ZS wÑ ÑðÑ èka}Üw (Üòkï)

s óoGða Sw è_ wÂGUÑ wïÑg.

HPwÜà ZS wÑbàÑ ÑðèkQUo Ñ Ç}â wÜòkï, wâ}Üòkï, áÔÜòkï

èka}Üw øÑbP âGmÑ è_ wÂGQUSwSw.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

 

VEMANA and WOMEN

********************

 

120) SÜèkG jÑ{jGà X SÑÇ}S ìw]aGÑðQw

èkðbÑa}ÑÏèkÆ \ÜS

b áâÑ *#ÜÑè_ðQw Ewxè_ áÑ ww

gma}]K} w gSwÑZS w

121) SÜèkG çtGà X SÑÇ}S ìw]aGÑðQw

wwÜÑ èkð^o ÇGw wwåvÑè_ ww

ðâÑ nðâÑ ìwjGwSw ÙUo è_ áÑ &

gma}]K} w gSwÑZS w

122) GáèkGàÑX SXâÑ Gá]UoÑ èkÒóGâÑ

APw àÑX}USw nPw QðPw

â ÜwèkSbÑw Puw aà SÑ]ÍGðPwð

gma}]K} w gSwÑZS w

123) wwjÑ ww ôÑèkGU áèÓðQw èTkwÑ &Sw

]aGÑ ww ôÑèkGU âÑjGwÜw wÑè_w

Â{ Ñèåv wïÑ jþwà þLGj}Ggw

gma}]K} w gSwÑZS w

124) èkbÑa Ñ ww b á HbÑSw }G wwÏÐ

bÑw QUSwa ww SÒâÑÜ wwÑ

HbÑ ÑÜwjÑÇàGìÑww òÓbÑwj}G áèÓðQw

gma}]K} w gSwÑZS w

125) èkðÑÇ}S jÑGx QðjÑw ÍþUÑjÑGx

w@èk^oGvìÑwwðUSw â {gìtÑwwèkÝ

wSwEÜÏSw âÑâÐ âGm wÓ wPuw ÑÜwc}

gma}]K} w gSwÑZS w

126) bÑLG Ñ{k ÒÑðj}G

wwoGÑ âÑÑGUïÑ Gè_f áèÓ ww Ña wÑ

ðÑÏUSw Í}GXè_ìtÑwïÑð

wÏS jÑSw Ñ]Í} w wÓ ZS á

127) ÑSxÜ ÑSÑðèkjÑ

ÇGwxÜòkï óaGwåv \Lw è_èÓÇGð KÜ

ÑwxÜ ÑðèkjGw óaGwåvX

âÑSxLwjGwP wwoGiÑÑÑG âÑjGwX ZS á

128) GÜw Ñð]ÍGìtÑwïÑ ÑÒÕÜSÒìtÑwïÑ

Ç}ÑèkGwèåwUà Ü Ç}UÑ áSw

áÜ}UÑÏ wLGÑ gUSwb w}

gma}]K} w gSwÑZS w

129) }Ñ}GðâÑGGu SÜkð SâiÑww

Qw]aGäwGGu âþÜjÑQwbÑw þLGÏ

áP Gá]UoÑj}GjÑ wjÑGGu SâiÑww

gma}]K} w gSwÑZS w

130) }ÇGè_ðQw b ð Ñ w`GwÜ Ëða}è_

èkU USw}USw jGwwX ó\òkLwjGw

gPwÜ wwjGw ìÑwwSÒ g]ÍGw]ÍGoGi ìGwLwjGw}

gma}]K} w gSwÑZS w

131) èkUSwb w áLGàÑÜ Í}GLGb áb a þþ

ðâÑ }ÑÑïÑ ó]Í}ðÒ b ð

Ñ wLw }G ww þðjÑÇàGìwjÑàÑÑ

gma}]K} w gSwÑZS w

132) èkUÑÒ áò_ þÑUSw èkUÑÒ à wò_ þÑðUSw

èkUÑÒ è_wÑ ww ÇàGe óQÒG þÑUSw

èkUÑÒ þLGG òkÏ \^uSw QUo ÑìÑá

gma}]K} w gSwÑZS w

 

*****

This article containing vEmana padyaalu from 132 to 166 is missing.If anyone saved, mail it to nparinand@cas.org

*****

 

166) bÑg ÑâÑX ÑGx b}Ñ{ìZw à wÜw

ÏÜ ww ZSÜwÆ ÑGx Ï à wÜw

è_ÑÜ è_wÑÜ ÑGx Ç}Ñ]Í}gwX à wÜw

gma}]K} w gSwÑZS w.

167) ÇGðóâÑ wðóâÑ wÓ w Ç}âÑZSa wU LwðjGw

wðóâÑ} ìGwLwjGw a ðóâÑ wÓ w

âÑðóÒ`ëGÑ wÓ w Sw}U LwðjGwSw

gma}]K} w gSwÑZS w.

168) âÑÑ ÏÜEUïÑ âÑÑ ìGwâiÑw ]aGÑ wïÑ

èkÑèkGwèåwX à Ü èkPv SbÑw?

èkÑ w B\ñm b áUÑ þwÜ ÑðPa w è_w á

gma}]K} w gSwÑZS w.

169) ÇGèåG ww Aw ÑUÑÜ ÇGbÑw^àG _aÐ ]aG ww

AP SwðU à X XoG èkUSwSw

#ðUÑ âÑÜjGw UÑÜ Ñða LoG èkX ìw^Gu

gma}]K} w gSwÑZS w.

170) ÇGÑ@ wwÜSw wLoGìÑww ÇGXxìwÜ Ñà Ñ

wwÜ þÑeìÑwwGx *#Ü ww }GÑ

}Ñ ìÑwwðUSw AÒ àÑÏGx áóâ}Ñ

gma}]K} w gSwÑZS w.

171) Uë þÑðjÑ a jÑa w U ða wLwðjÑÑ

ìwUSwjÑ S þðâÑ ìwXÑ }X

b èkÝÑðâÑ XXìÑww wèkÝj}G QÜwÏw

gma}]K} w gSwÑZS w.

172) âÑjÑÑG çGwZS[G ]aGGðQw a kÆÑ

áÑÑGðUSw wwoGi áXìÑwwðUSw

]aGG ww èk{ÑÑ aSïSðQw âUÑjGw

gma}]K} w gSwÑZS w

173) HbÑÑ ww ]ÍGwg ÑSG ww

ÏâÑ gwÓÑ Xða ga wÑÏ A

âÑbÑÑ ÔX SbÑwSw

wbÑÑà w âÑwx b LGb w wÓ ZS á.

174) XÇG ww }USw }X Xððb w ÇGjÑ wGu

XÇG ww QÜ}a w Ab wÜ ÑUÑ

XÇG wÔâGw@ jáUÑ XÇG áUÑ SÜìÑww}

gma}]K} w gSwÑZS w.

175) AÒ ÇÒàÑÑ XGÜðQjGw à

Puw ÑÜjGw QÑ waÑðâÑìtÑwïÑ

]aGÑ ww jÑ{ìÑwwGx aSïSðQw jÑÜwjÑa w

gma}]K} w gSwÑZS w.

176) èkâÑÑ wða w þèkÝ èkÜw ÑâÑx wwÜ òkðèkG

QðjÑÑ wða w ÂGÆ QwÑG jÑSwSw

j}GX HâÑÑèÓ wïÑ ÁÓÑ ww j}GaÑ!

gma}]K} w gSwÑZS w.

177) èka wjGw}USw áP \^oìtÑwï ]aGÑÇGÜwu

þU}USw áP ìtÑww aÑða w

hLGÏðUSw }X ÂtGÜwu èka w

gma}]K} w gSwÑZS w

178) áÜ áÜ }GUSw wÓ wa à óËawr

áP ÒwjGw }U áÜ j}GÑ

}X áÜ ìÑwwGx }U n òkSw áÜ

gma}]K} w gSwÑZS w.

179) áP}UÑSbÑw wÑè_w XÜÆjÑàÑUSw

â ÜwèkSbÑw a wx â {ìwàÑUSw

è_weìw QPvSbÑw GáwUSw }GàÑUSw

gma}]K} w gSwÑZS w.

180) ÏÜ ww AÏ? à è_äÜðQw}?

\a wþSw ww wX èkGm wLoG

ìÑáa eðb w a}X ÑSúÜ wwPv}

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

181) âÑÑ ÏÜjóâÑ ww }îÒ

âÑÑ è_ðèka Ñ{gw Q{gw âÑÑàÑÜÑìÑá?

âÑÑ ÑðP }ÑG XÇGgw

âÑÑ è_âÑ w âUÑSbÑw a Ñâ ZS á.

182) ÑÑÏÜ wwÑ a} Qw^oGvìÑww

ÑÑÏÜ wwÑ a}Sw òke ÑwUÑìÐÑwìÑwwSw a}

ÑÑÏÜ wwSw M~ M~ ìwX

èÓÑÏÜ wwÑ wjGwà X èÓwUÅ ZS á.

183) Gáóa âÑÑ ww nìGw GáóaGwUSwj}GÑX

mEUÑSwþSw^GGu aÑ{gàÑgw

HâGiU è_jGw èk_Uo ÁÑUÑÑSbÑw}

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

184) Gáóa ìÑwwSÒ þUSwÏ Gw]a}äðâÑÑðjGwUï

ZSa ZSaÑ wïÑ \a w aÑ{_

óQèÓ@èka g jÑGx óÍ}èÓ@`GwUà jÑa}!

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

185) GáóaGwÜSwb w ]ÍGwgX GáóaGwÜ ]Í}USw

áÜÑGxa wUSwÏ wÓX àÑUSw

ÑÑÑ wwÑÏ à jGw Ñèåv wïÑ ÑSwÑ

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

186) áÜ áÜ }GUSw wÓ wa à óËawr

áP ÒwjGw }U áÜ j}GÑ

}X áÜ ìwGx }U n òkSw áÜ

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

187) ÏÜ ww ÑÜwjGw}w jóâÑðQw ÑÜ}w

gaÑbàÑâÑ gLýGjGw}w

èk_Uo ÑÜwc}X Í}GXè_þUSwÏÜw

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

189) ÏÜ ww àÑX}USw Ñ{gwbàÑ ÑÜìÑwwSw

Ñ{gwàÑX}X ÏÜ ww jGwSw

ÏÜ ww ÑGx Gx jÑ{gw óèkña}ÑðQw

gma}]K} w gSwÑ ZS w

190) #ðPw wwPvw ð ìwa {ð èkUÑtÑï

a áÑ wða w ÇàGe a áLwb wðóaGw

èkG^oGv bÑbÑw ÇGSwÜw èkzðQw LwjÑw

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

191) Ç}Ò AÒ ZSLw ÇGÑ@ð Qaþ^o

Ñìw ðUwu ZSLG ìG&Sw j}GÑ

a ÑpÑ wwÜw ZSLw aSïS & þ^o

gma}]K} w gSwÑ ZS w.

192) HXx Ç}â wÜða w à Ç}Ò wwN wð

LwÑ jÑÜwc}tG òÓbÑw}w

LwÑ àÑX}Ñ àÑÇ}ÒSwGxSw

ÁÓÑÇ}Òìwðb w LwjGw ZS w.

®®®ZS wÑ