Survey of Popular seesa padyaalu

 

The following are the results of a survey conducted in the cyberspace on the Popular seesa padyaalu. It didn't originally start with this idea, but I thought I might as well list the results (thus far) of the seesa-survey. I received 21 replies, of which two didn't have any responses, four were not seesa padyas. Of the remaining responses (three of them gave two choices each) the tally is:

pOtana-9, SrInAthuDu-4, and

tikkana, peddana, rAmakRshNuDu, SrISrI - 1 each

Below is list the poems that were mentioned.

The number against each poem is the number of mentions it received. Is it any wonder that MMMMM had that many mentions?

Ramakrishna Pillalamarri.

 

Gðó]aS wÔ ]Í}jÑSâÑ ww ® è_èki w è_ð]aG ww, poem #150, -nâÑÑ - 4

 

prahlAda to his father:

wða}Ñ wÑÑða á]aÑwÑ wwÑ aà Üw

w]aÑwèkðQw ÑGà , wa Ñ wwÜÏ?

XGÜ wða}ÑA ׵ÑÜ a ájGw }ìwðbÑ ÇGSw , âÑÑð`GwÜÏ?

Ü{âÑ ÑB\Ü èkGuS d\ìtÑwï bþÏ

ìÑwÜ bàÑwà , ÏPÇG wwÜÏ?

èkàGzða w bÑðó}G è_wÚÆeâÑ bÑÑÑð QwjGwà , B\ðóa AÔÑ wwÜÏ?

 

#ðQwÇa Ñ Ñ \a}Ggða

ðâÑ} wîâÑ \Ñ gZGèåG wâGi

âGi à wöÒ ìÑwâÑÑðQw ÇàGìw à Gw?

gSwâÑ jGw`G ÕÜ, áPÜw ZSìÑww à Ü?

 

Gðó]aS wÔ ]Í}jÑSâÑ ww ® óèkÃa w è_ð]aG ww, poem #222, -nâÑÑ - 2

Bhishma praising SrIkRshNa, who was about to give up his vow of

un-involvement in "active" war, and contemplating killing bhIshma!

 

ÏkÆð ìGwjÑ_Ñ ÏðUÑÜðQwÜ }GðÒ jÑjÑÑ ]Í}jÑðÍtGGu jÑkÆþÑjÑ

SweÑÑ GmÑ ìÑwwa ÑðQw SwGx ÇGjÑ wwÜ Ð àGjGwÑ ÇGjÑÒ jÑa Ü

ÇGóGðQw ÇàGèk^oGv bÑSwaÑðb w Ñìw wwÑ ÍtGïSwGx èkbÑX èkP ww Ç}Ñ

Ñgw@Ò }}ÑG ÑjGwÍ}GPw û_ìwÑ wXxðèkG wX óëGUo wÑÜ jGwS

 

jÑeÑ ÜðTkwðb w _ðèÓðQw ÑÑ`oG wÑ_

à USw ]Oèåw@X ÇGðèkGa w Xwx j}Gâ w

gUSwÑG wwêÑ ìwSwb w wmFNGîåv

aÑÑ{ bÑSwaÑðb w aà ÑGðUSw }Ï Ï

 

Gðó]aS wÔ ]Í}jÑSâÑ ww ® è_èki w è_ð]aG ww, poem #169, -nâÑÑ - 1

again prhlAda, to his father:

 

Ñ w}w Ñeðb w ÑÑ wwÜw ÑÑ wwÜw, }ÃaÑw Sezðb w JèÓm JèÓm

è_wÑ Ñ ÏX ôb w b áUwÜw b áUwÜw, ZGèåG\ìÑwÑ ó wwÏ FÑ ww FÑ ww

gèåzw }Ñezðb w ׸SwÜw ׸SwÜw, w]aÑwtÑïe a g{Ñ wÑ ww wÑ ww

]ÍGjÑSðâ w SÜjþSw èka wwÜw èka wwÜw, èkGwénâGi wwX w Qw]ä Qw]ä

 

aà Saà ÑGX JðÒðb w Ñ ww Ñ ww

bÑóGèÓè_iwX óQÑ^oðb w bÑa wÑG bÑa wÑG

Ïð]KA]aGÑG ÇGòkÆUo jGwwUSw jGwwUSw

âÑðóUoÑ! èÓe ÇàGw wXìGwUo âÑðóUoÑ âÑðóUoÑ!

 

Gðó]aS wÔ ]Í}ÑâÑ ww ® èkGm ww, ®ÒÑ ® 1

óaÅèk ]O wwXâ ]aGG}E wÓ w b èkÝP

GmX }ÑP X]ÍG wa èkðÑðQw }ÇG]ÍGáèåG`G ÑÇ}J ÑUÑjGw

GmX b}eóâÑ wGu Ñ wwÜÏ þùêìtÑwï gÑìwðQw þÑèkG jÑÑèkG

GmX ÑUÑÑðP XGmÒGuUSw b áUoS áXâÑ è_ðèka úSwb wðUSw

GmX jGw`GÜâÑ àÑUSw }}è_wÜ ÑUÑèk^o þðUÑòkï jÑÜìw óÍ}Ï

ÑâÑUSw ]ÍGáe óèkâ}èk wÔ óèk|èk

a áÑ gèTkw^oâÑ jÑ}mð]aG}GÑ tÑïe

׺Ñ ^ëÑ w`oG èTkwî`oG ZSåvâ}ðóTkw

âÑÜwUSw, àÑSÜ wGiwU ]aGG@è_wâ wUSw!

 

Gðó]aS wÔ ]Í}jÑSâÑ ww ®a G w è_ð]aG ww (I), poem #1689, -nâÑÑ - 1

rukmiNi, growing up as a young girl:

 

ûkÐ ZSÑ Íþ w@Ü òkðUo uðUÐ [w û_ìÑwwb w ÑQÜÜ âUÑ gìÑwðQw Üða w

jGwÇGêÑ já[GÌSw jþ wþèkÆ SðUo ð, b ÜwÜÏ ÍtG^oGvðb w ÇGÜwÑG wÑ_

Ñ w`ëGìw wð}} w aà GðQwÜ QwÑm|jGÜÏSw ÍÐ ÑPvw

è_a wÜ w`oG wìw BÎ]aG ]Í}jÑðQwÜ úÜâ ]ÍGG@ U{ÑÜ ájGw

Í}G{ÑÜâUÑ ÇGÜàG Qðâ w }USw

\e}GÁÑÑ èkðoGiÑ ÇGa wÑG ò_èkÝ

QÐ Ó è_ðèTkw wwÜÏ wweèk wwÜw jÑÑèkG

wa w}[GðQwÜÏ ôèkG wða jÑâ wÜw

 

Gðó]aS wÔ ]Í}jÑSâÑ ww ®a G w è_ð]aG ww (II),poem #1000, -nâÑÑ - 1

ÏbàÑ\d\Ñ ww - SrIkRshNa recounting some good old times, when they

both went to a forest to gather firewood (this is when they both were

going to school, gurukula style!)

 

èTkww wèTkww á }S è_ðÏÜ òTkáÑ Ù wáâÑ èkPÜ è_ðbÑ}xó]ÍG ]Í}jÑ wjGwb w

ÇGPwÜ ßðß\XâÑP è_ wwaÐ ]aÑáâÑ }} g]aG ÇGðâ w è_ðâ}Ñ ìwjGwb w

ÇGðUÑ jÐ ®ZSa ðUÑ â wðUÑ X]Í}NðUÑ }e ña}} èkz Sè_w]aG ìwjGwb w

gaâÑ wój NaâÑ ÑÑ`G Jma waÐ a wÒ®bÑ^} g]ÍGS wjGwb w

ÑUÑe ÇGUo jGweìwjÑ XSw UÑè_igwðèk

]ÍGáe AÑðó]aS XKU}®ð]aG}GÑ à w

è_á}G®]ÍàGaÑ wï Sè_iw jbÑÑðQw

j}GX ìwPuwðUÑ wÑ ww Ñ}mÑ a Uo _

 

It rained and they got wet! Big Deal!

 

A seesapadyam by SrISrI, on someone's moustache - a meesa padyam! - 1

 

}Gw wQwõÜ Í}Gw û_wà GUo çw Ñ wè_ ww Ëða w wþða w

wîjÑ}E ôÜwà â jÑUÑ Ç}Üw A èTkwÑ wè_ ww èkè_ða w ÑSwÜ gða w

jÑðUSw ~ wÜ a ðUSw Ña }Uo ÑPwÜwðUSw A wè_ ww â ÑðjGw AÜÑðjGw

w{òk^oGv ÜÍtGPvw wB\Ü B\Üw jÑjÑÑ wðUÑÜ wwòkï }GÜw a wÑm

Sw áìÑwwb w}xw s #SX ]Í}Ñ®

áZGèåwU}, ÂG@ á? }Ga w, }Ga w

#èåvjGcÇG ÂP á ? #ìÑww }Ga w

á w wB\G ]ÍGwgÑ } w Ñ

 

Gîðj}GÑ SïèåG]aG ww by }ÃaÑwUSw, - 1

èÓðè_(Üw), a wìwðÒ®â

Ñ$Ñ è_ð]ÍGÑG }èÓÑ ww }wSðQwÜw ÏÜ ww B\ wwÜw áÏ ÏSÜìÑáS

bÑa àÑ^o Qðj}Gw ÇGÜwèÓðQwÜ â áðUwu ]ÍÇGÑðQwÜw áÏ èkGÑmÍ`oG

è_âÑ Ñ wwSwðUo è_ÑÜ ÑðQwÜw GPèkPvwÜw áÏ #ÍÐ ÇGSa Ñ

w]aÑw} Ñ ww ÑïÑ á áPÜw gÑðjÑ # wîâ}ðGwàÑ ìÑájGw #Swèk áð

\Ña} aà g wwðÇàGÒ èkÜwÏ ÜwÑ

è_ wa jÑÇGìÑáÑ è_aÐ óQèÓ@b}e áÏ

ZSa \ èkG}`\ gaÑGGu

âÑw`oG, A ìÑáÑ èTkwð^} èkÃa ww@ áÏ

 

I am not completely sure about the word "amRtAmSulE" in the fourth line.

Anyone with an authentic telugu text at their disposal, please check.

 

SrInAthuDu, about himself, before visiting a king, -2

The situation is : After visiting several royal courts, and receiving great

praise, Srinatha was about to enter Singaraya Bhupati's court (I think to

retrievehis own king's family sword which the other has confiscated as a

sign ofvictory); he pauses to pay tribute, and to crave support from Goddess

Saraswathi. The 'candrabhUsha kriya' referred to in the above poem is

supposed to be 'SatAvadhAnam' which Srinatha performed with great success in

Vijayanagaram court. (Thanks to Nasy who provided the context)

|}Ñ Pð}GÜ çÑÀ áUo ðÒ.a S`\©|Gw wwâ}Ü \Ü

èkjGwÜ jþ^oGvðâ wGP g}a óØÎ]UoÑ jÅUÑ Uo ðUo w]ÍGPvw Ñðb w]UÑ

èkÜwÏ âUïâ}ðó]aS ]Í}é\ wÔ}GÑ SïèåG]aG ójðÃa è_ða ÑÚõ wwÑÏ

bÑðóa ]ÍGáèåG óoGìÑáGoGi }ìwÜìtÑwwar \a w jþ{ÆÒ B\Gm]ÍÅ w Kwa ®

wPwÜ wkÆðb a Ñwx XðÑ wa

}ÑG _ðjÑ wÁÓ\Üw ©|g\Üw

XðUSw þÜwÑGÑ ÜþX ìÑwwðUSw AÑG

è_ÑÜ è_a cw`G XÏwðQ \Ña}ðQ

 

SrInAthuDu, in his old days, in handcuffs

Perhaps for lack of patronage, he takes up agriculture, and as luck would

have it, is unsuccessful, and goes into debt. He pilee up a lot of unpaid

taxes, and is found guilty, and is punished by the then king. He is being

taken through the streets, in chains. He is remembering th eold glorious

days, and juxtaposing that with his current condition. (I am not satisfied

with this off-the-cuff description of the context. Will look it up to see

what Arudra says in his SAS)

 

Ñg}E ÑðGðQw Å{ðb Sw jÑa} èkGÑñ a wtGðUÑ ÍþjÑUÑ a ðUÑ!

Gðó]aS SïèåG]aGÑÑi #ðóTkw ìÑwwjÑ@ðQwÑ a {ìÑwwðU Sw jÑa} XjÑ[G ìÑwwjÑ ww

׺Ñ]ÍGóa} tGUoI ga}mðè_w wwðÇàGâÑ gìÑw wðaÑSw jÑa} Ña ww jþUo ìw

B\Gm]ÍÅ wwX ]ÍGwÇG è_ið]ÍG wSw jÑa} ÑjÑe }ÑP SwðUSw ÑGu jGwðUSw

îèåzG ZS`G w@ jþXnìGw gðâÑ TèkÜ ww

KÜK }wÜw ÒXnìGw ÒÜÜw òkè_Üw

ÍþUwI èkGuSw Ñgw@Ò áè_ nÒ

Puw b {uðâ w PðÑ ww@ àÑUSw áwu?

 

}G[GÌÂe }}ìw`G }ÑG, in ðâ} w`oG }PÑð - 1

 

For those unfamiliar with the play, Bilwamangala, an orthodox scholar somehow

gets into the 'net' of Chintamani, a vESya. Chintamani's mother, Sreehari is

a prototypical leech, asking/demanding money/jewellery from the 'patrons'.

Bilwamangala's friend, Bhawani Sankara, who initially introduces him to

Chintamani, goes broke with these demands, and is declaring his plight thus,

for anyone who cares to hear and learn. (BTW, in Bharani's version of the

movie, the cast was NTR, Bhanumati, SVR as Bhawani Sankara, Relangi as Subbi

Setti - another bloke who goes broke)

 

â}âÑÜ }^o à óâÑ ww GGu â jÑÑgw@ a_[GÌâ â n_}Sw

âÑðóUoÑ Ñ^oGvÑ HÜwu a}ìÑáa wÜÏ X AÏ Sè_iwÑGÜw bàÑìÑwð}Sw

#âGi}eÑ #ðPw ágwUo âP AÑG ÑjÑ ó}_ ìÑw}Sw

ÏÜè_Ò à wX BË ww@Üw èkGò_iâ jáUÑ þXS AìÑwðP jGwkÆ}Sw

ÏÜ ww}tGGu AÑ ÂUÑa XÑ

]Í}Ñ áÒÑ jÒÑ èkwÑG{Uo Ñ

G bàÑìwÑ AìÑwÜwu ÏG

}Gb wþX ìÑwPwÜw}xSw, Ñ{Ñ à Sw (sing in rAg pahADI, he says!)

 

Some others he mentioned are: (most of these are all from famous plays)

Ñ è_äÜðQjGw ÒwèkÒ þðUÑSw ....

(bhawAnISankara in cintAmaNi,

bemoaning things such as xx in yy, "nallulu" in "mancAlu",

mothers for ladies of the evening,....

 

#}äðjÑ Ü ìtÑwïÑ^oGv H}u{X (bilwamangaLa in cintAmaNi)

HðP Ñð]ÍGÜ Sð^o Hðâ wÜwðUÑjÑ B\X è_ðèkS wwð jw bÑSP}Ñ! (ðâ})

}GÍÜw óQèÓ@ } è_ è_ wáèÓðK ....(Drama - èÓeGðóa )

ÇGSa}^o ìGwwjÑ| ìÑwwSç Ü} wðQw ... (Drama - èÓeGðóa )

]Í}ÑçìÑwwÜ Ñ[\ ó\]ÍGS ww@{Ñðèk (famous during and after Indian

Independence struggle - I am sure someone will send me the

complete text. This is really good)

 

Ramakrishna