}ìwÍ}Ñð èka}Üw ® ÒÑ Vs. ÒwèkÒ ÑðÑP ÑÑGÜw

 

What makes SreekRshNa raayabaaram padyaalu more popular than tikkana padyaalu ?

As to the popularity of poems from tirupati vEnkaTa kavulu, versus that of Tikkana, I guess there are several reasons. I will list what I think (thinking loud).

 

Look at the drama in the following two poems:

 

Ñða Ï áÑ, ìÑww]aGGäG wwÑ } ÑÃa wða w S_ðèkG wìÑw, w®

]aÑðÑ ]Í}Sw wðUÑÜ g]aGðQwÑ Aa jGw Ñ{@ ÇàG_ }

è_ða Ñ wwèkÝj}GÑ, eèkG è_ðâÑÒ âàSÇG ww âÑèkÝ j}GÑ, A

Ñða wSw }ìÑww]aG ww@ a e àÑjÑgw þèkÝa w j}GÑ, àÑG}

- tirupati vEnkaTa kavulu

 

#X èk{Ñ èÓe ö^oð

jÑSwjþX þðUþÑÑG AÑG j}GÑGÑ AÏð

wwSw jÑ Í}GUo ìwÑÑGUSw

gX îèåzwX jeþXìGw gÇGìÑwwðU Ügwð

- tikkana

 

#XxìGwUÑÜSw }Ï |^ïGÑ}w

jèkÏÜw èkZSÑGÑÏðG QÜwÜw

ÑÜw }}ìw`\N b GxÜw }w

}ÑþÑ tÑïèkG, à þ tÑïèkG, weìÑww

ìÑww]aGGäG wwÑeðóâÑw }ÑÜ

Q]aGGäG w@ða wÜÏ, à Sw èkÑ áèkiUÑSï

ìÑww]aGGäG ww@ óâS nSÑ

Qw]äÑÑ âÑ è_Ôìw wwÑeðâ w.......

- TV kavulu

} \^oìw èk ZSÑGw,

j\Üww ÑÜw, è_ wa ga Í}GÔ

^\]K} w wáGiwÜw,

b}\a}ìÑww]aG Ñ[\g\Ña âiÑwÐ

}}ìw`\]Ka}SwÜw

}ÑÜw jÑìÑwðQw û_ìÑww }þUÑ, à

áÑÑ X}ìÑww]aG }

\ÑâÑ wï SwðUSw}UÑ QÑ áèkiUÑSï

}þÑâÑÐ , ìZw þÑ âÑÜ

ìGá tGðUSw aÑÑðjGwÜða w ìÑw ókìw w®

}meÑ ÇGèkÝUSw aþ{âþ{

jeþÑð Í}GÜwXÑ a cw Í}GUo wìÑw

- tikkana

See the similarity in some of the words and concepts, and at the same time the difference in the totality of the poems !!