Some Selected Poems from Sree KRshNa raayabaaram

 

aè_ wPðb eðìÑwwSw a wða wUSwþèkÆjÑ òkð}Ñà w

wè_ ww tGðUSw Í}Gè_ÜÏ à w w ÑðóaGwÜ wðb w aÑÜÆj}G

è_ ww jÑ{cÑð Ñg SwÐ w ww jGÜwmUSw jG{àGX s

wè_ ww |_ w \a è_wèk wwÜð âÑÜÜwð ó wwà w!

 

âÑ ww@X þUSwÏÜw è_jÑ\®

{ w@XÑPw {èåv èkUÑZSXìÑww Sïa á (1 matra-short- paDavadEniyu?)

$Ì w@X Ñïa wjGwÑÏ ]aG®

G@ ww@jÑ A âÑPuw wSwèkG ww }e

 

âÑÑìÑwwÜ gXb a A

âÑÑìÑwwÜâ à gw ìwX è_mâÑðóÒðb a

bÑSw wwÑ öÒX Gaà ®

ÑX ìwjGw SðG ìwðQw ÑjGw Ïw}ña}

 

èkÒâ wÜw }Gw A UÑÜ ]ÍGÏiÜw GwðGÜw }Gw gaÑÜ

bÑâ wwÜw wð}w Gîèk è_ðâÑÒÑð âÑÜ X }ÜÜ®

bÑwÃaÑwXÑ jáGw}w Ñ`G è_áwÜw \ðUÑÑGÜ^oGv}Ñú

jÑÒ ÑÒ |SwÑï ìwUSwjÑj}G XÑ à ^oÑ è_ðGìÑwðèkjÑ ?

 

b {uìtÑww b Gu âÑ wÏ bàÑ_Ñ ìGwjGcwÜw ò_ïÑða w

ìGwjGcwÜ ÑXx ò_ï} (alternate)

âþ{u jÑÒðb à USw ÑSw a áâÑjÑ Qðke è_ðñ û_ìw w

kGuÜw \èkÜwð óèkÇGÜw òkðèkG SÓðèkjÑ è_ðñ bàÑò_a

{u Ñ`GðÍtG játGa þ ìZwGÆUÑ ÇGèkÝ ww ÅÑZSm}

 

#ÜwjGwPìZw ìGwwðjÑX wÔ wÓâ}âGw@ UÑÇ}âÑ GóâÑwUà

#{Ñ }USw B\jÑÑ ww ÜXxìÑww à Ñ ww j}GÑ nÑG Ñ®

GwzÜw èk ZSÑG ÑïÑ ÑX þâiÑww bÑâiÑww }ÇG }ÇG }

èkÜwÏÜ gmFðèkG ww gèkwxÜ ÏÜ j}GÑG wGuÑð

 

ÇGðU}òkï Ñk }E wwða w _âÑ }J óZGXìÑwwð jáe à

a ðUÑðQwð jX âÜw è_ða Ñ ww wa ð }e B\eðb wb wð

j}Gð|SðQw ]aGeð TèkÜwc`GwUSw wáÑð b ðUSw b wGxèkÝ Uþ®

ðUSwð A wwÑ }ÜÑðèkUSw Ïw }@ }]aG è_ðñðèkj}Gð

 

è_ðâèåGðQwÑ è_ðñ û_ìÑwwa wtG SðQáUSwbþ óaÅèk|®

}GðâÑð ô_Ñ }USw bàÑ_Ñ óèkÒÇGGÐ |GÆ ]O wwðUSw A

ËðâÑð A è_èÓ ÇG ww þ ww@ wñÑðQwð óa}ÑG }aÑX X®

FðâÑð âÑaÑca ìÑwwð âGma áw ìÑwwjÑ wwð Tbà ðb w }U XìÑwwð

 

Í}G} èkÝUSw SçÑG? è_wNwàÑ, ó]Í}âÑÐ , è_wâ wÐ , b wPv wwÐ ?

A }Gu]ÍG ww èkPvw ÑGwzUSwSw wAxÜwð è_wdûkâ wàÑ?

A SðGxÒ jw ]Oèåw@USwSw, A à wÐ jw óa`\ Qá

aà ÑGÐ û_ w ww wï b ÜðjGwa wtG, A âàSÇGðQw òÓðèkGb w

 

Ñða Ï áÑ, ìÑww]aGGäG wwÑ } ÑÃa wða w S_ðèkG wìÑw, w®

]aÑðÑ ]Í}Sw wðUÑÜ g]aGðQwÑ Aa jGw Ñ{@ ÇàG_ }

è_ða Ñ wwèkÝj}GÑ, eèkG è_ðâÑÒ âàSÇG ww âÑèkÝ j}GÑ, A

Ñða wSw }ìÑww]aG ww@ a e àÑjÑgw þèkÝa w j}GÑ, àÑG}

 

GÜ ww û_ìw à ÑX ìwÃa}Ñä ww ÇGkÆÒ Egw@, ìÑw^oGv j

\ÜwX Ñwx jeÒg, ]ÍGðUÑÑ èkðUo â wÜxâàSE Üw®

â}iÜ ]aGSwÑäwÐ , QèÓwÑ`Góèkgwâ wÐ ìwa w_ðèÓwÜðae

(unsure of this)

Í}GÜwjÑ jïþ ð jGwwGî\ÜwUSw, Í}GÜwUÑtÑïÒ S^}

 

Gx èkGåWG áÑÑGÜ ìwa w]ÍGáèåG`G, ìÑáÜ Ç}ÒÑ

ÒGx èkGåWG, A SwjGwaÑð ÑÃa ðQwÑ SwGx Ç}Üw, à

è_wGx ww ÇàGò_a ð eèkGÜ b áèkwÜaÑwÚõâÑ wða , è_Gm ®

GxâÑ, }Ï ûkþè_jGw, wáÑÑ b áb wb wSwðUSw wbÑwâ}

 

hÑÑ b áb wb wðUSw wSw^þÁkÒ j}GX, ]ÍGSóa ]aGæ_ièÓw Ñ

Í}GÑjÑ ô A eèkGÜw TèkÏÑ Ñgm ìw}a eðâ w}

GáÑÏÜðQw wbÑ eèkGè_áa Ñâ}]ÍGÑ wáSw AÏ à

B\ÑñSï, ìÑwÑð gÇGìwB\Ññ } w wwÑð ÇGeðb a

 

SbtGUo }USw j}GUÑâÑUSw }eÑ wÏSw jáUÑ âUSw, g®

GmbÑwUÑ, ìw w@Ô wèÓwX ]Í}S ww wwSx ìGweð}UÑ, }

è_bÑeâ wðUSw wÏ a jÑ è_ðñ Ëè_ðÑ è_ðâÑ_ðb w, }

ìÑwbÑìÑww Ñ^oGvaà , wÑ ÑàGðóaGwX ìÑwbÑìÑww jáUÑ Ñ^oGvaà