\UÑZS }Px á ]Í}g ]Í}ÑâÑ ww

Svargiya DUVVURI RAMIREDDY (1895 - 1947)

 

]Í}ÑâÑaà G B\mâÑðóâaÑ w ww gaà G Sè_iw QÓé\Ñð, è_maà ÕSè_iw èkìÑájÑð #âÑðâÑ ó\ña}GâÑ SÓðÑ. jÑð©|j}Gw aà \XÑ HÑ }GÑóG w ww NarwÏ #ójBÀ\Ñð. }ìwÏÜSw, }GÑÑÑiÜSw Narw ]aGeðbÑ wA, áÜw SUÑÑ wA j}Gð©| j}Ge Gaà Gð. Narw aÑ wð Gðó]aSaà \X #ójBÀ\Ñ ww. Ëða áw Narw ]Í}ÑâÑaà G wwà óèk_]ä. s Narw aÑ w óèkb}}XÑ ó}_Ñ jàSìwð H. QèÓw]Í}é\ ga wÜw, G]aÑwX}Gðó]aS ÑÑGÜ #ójjÑ`GwÜw, óèk_]aGGäG g wÑpÏÜw, #à Ñ B\Óç óèkóoGìwÜ GeâàSeÑ ÑbÑìÑwâÑÜw ÑgÑÜ a wGme }gwtGr.

 

ËawrËUSwèk b w ËUo ð }Px á

já[GÌ èkwÜw Âû_Sw }Px á

 

#w`GÑÑ`\Üâ GP}Uà áÜw

âÑgw@}GUÑÜX âÑðâ wÜð^àGáÜw

wðA[GÌuÑ wLGËìàwáÜw

B\úUSwnjGwâ è_Ñè_ áUà áÜw

j}G{âÑÑjÑÜÑ âàS{ËìàwáÜw

SUÑÑZS }Px á SóÇ}Üa á

ÑUÑèkZS }Px á Ñ óâÑñ,

 

ËawrËUSwèk b w ËUo ð }Px á

já[GÌ èkwÜw Âû_Sw }Px á

 

wwawrþÐ àÑ\P wwâ}Ü\P

èkwÑGXàÆ\P Qðj}Gw\P

wâiÑw áûk\P w]aÑwÑðèkG\P

Xóa àÑûk \P XarðèkG \P

ÑUSwèkGXðûk\P ÑXÑÑèkG\P

\UÑZS}Px á ]Í}g]Í}ÑâÑ ww

GUÑZS}Px á Gðó]aS}PÑ ww

 

ËawrËUSwèk b w ËUo ð }Px á

já[GÌ èkwÜw Âû_Sw }Px á

 

ÑPv jGwUÑI\àÑÑ ÑPÑ^}èkUSwb w

ÏUSwS ÂUáàÑÑ jUSwjUÑSwSw

a}è_}}F a ej}GÑàÑÑ

ÍtGa e ÍtGa öb áb w keÑèkða ÜSw

GâG@Xða ÜâUÑ ÑUÑÜw ÍàGÜÜSw

èkGeþÜÆGðNðQw èkeðàÑk

ÒèkÆZS }Px á aà GbÑóGðQw

gèkÆZS }Px á gÇGìwàÑâÑÑ ww®

 

®®®®®®ÑgÑÜ a wGme }gwtGUoIÜ }w

 

from: 'aà Gð kÜwèkG'

Editors: Sarojini Regani and Devulapalli Ramanujarao (1972)