ûÓ wðâÑð

S} Sè_iwGx b ^uwð j}G{}Ga w

wïa}Ñð wa a áÏ ò_ÜìZw[GÌg }GÑG }GÑG

âÑÑ gwÓ}G B\ó áÇGð âÑXÞ bàÑû_Pða wÏ

#j ûÓ wðâÑ}E PÑUÑ{ Ña {}USw

#UÑga}wu wáè_wÏnìÑáìÑá àÑa}? Ó áX

ÑUSw óÑ]aGGäGjÑ âÑÑ èkX bàÑè_iwGxa} àÑa}? s

]aGÑ`ëGâÑÜ wðâ} ìGwjGwUSwjGwUSw àÑÏðU}

wðb w ÑkÆ ða} #X wö wö b áB\iUSw.

^àGÏb Puw, â w}ìGáÜw, ÛÏb Puw ÑðjÑS{u

è_Seðb}ìÑá àÑa}? ò_ÜìZw[GáÌ òkar Ña wÜw

jÑUSIÑ^oGv è_ wâ}mXx B\ñðb}ìÑá àÑa}?

Sè_iw}x UÑâÑUSw Gî }^oÑÜð a ájGw}Uo !

wðb wwa #âÑX èka ]aGmSwÜw ww gÑàÑa}?

#âÑX â GuX jÑUSIð #j ÑÑQUÑàÑa}?

 

( ® wáÜð Xþ}ìÐÑw óGBnÐ )