ÕâÑ}GÜð

 

ìÑwwèÓwèÓá #X S`oGÑðèkbàÑû_ bÑ{}GÜð wÑÜ w@j}G #USwjGwòkUSwâð. Q[Ì øÑèkÝUSw bÑa wÑGþGx 'ÕâÑ}GÜð' èka}ÜSw ÇGGkiÑ â bÑwþða}ð ..

 

#èÓ wwÜw è_Gx wwÜìÑwSw

a èÓÑ ww ÓâÑ wìÑw, |Ð èTkwa GÜìÑw XGÐ

QèÓwÕâûkâÑðQìÑw

ìÑwwèÓwèÓá ìwX SUÑG Ñ wwöm}ña}

FFÑ wwaÑðb ÑðâÑP

XG}ìwâÑjÑÒ SÓðb , âGigw@ â jÑÐ

ÏGÜâÑ Uo ðb ; ÑðQwÜw

îFìÑwðb ; SUÑðÏ wwðb GuÇGÑ wwÜð

}Gb Sw _eÑÜw âÑ}b wjÑ

Qáb ð ÇàG wðÒ gwÜw; ]ÍGágwÑ QwtÑï

âb ÇG`G}G è_è_ ww

àÑb ð QÜw wðb w bÑa Ü ûÓ wðâÑ wwÑð

Gð]ÍGw ÑðP þÑ^o, ÇGÜ}F þ^o

weìÑwwþÑ^o wSwÇG wðÑ wwÜ

þjGj}GÑ; wÑ_ìÑwwGx wáUÑjGwxÜw

bÑ{Ñ Sw{Ñ ]ÍGoGi è_ÜwèkÏSx

ËUSwèkG jþða wa ÍþUSwb wP wwa Üwj}G

QwÑGòk^oGv ìÑwSwUSw èkF áó

wÑjGwÇþbtGj}GÑ wè_{Ñ ÇG{bàÑâÑ

J JÑÑjÑ JÏSx

Ñ ww óÍ}âÑB\xÑ wwÑeðb w mEÜÏ

ÑjGwÑG@èk ]ÍGìwðQwÑð^G

óÍ}èkSwÐ û_ìw àÑb w UÑðóUÑÅ

ÑâGiÜSÜX ]ÍGìwðQwÑð^G

jÑUSwÑG a áÑà wjÑjÑSwGx bÑwÜÏ

ÑñèkGbàÑþa ÑG ]ÍGìwðQwÑð^G

jÑGü`Gð ÍþÑeèk jÑUÑjGw }GèkGÜ}GÑ

ìwgw ÍtGïw b USwÑð ]ÍGìwðQwÑð^G

jÑUo ìwìÑw Õâ w; NjÑ, wîjÑ, èkGw, ÑÑ

óèk wwN ÇGðâ wÑGÜÏ ]Í}S wwÜSw

òÓbtG j}Gð jwÑbÑX è_ÆÑpòkï

FFÑ wÓ w gSwÒû_ìwSG w?

ó\âÑÐ ZS[GÜ wðb wðÏjGwg ÇþðèkðÍtGïÑàÑQÑÐ

àmâÑa wÜÑðb w ^GðâÑìÑww ÑÓðb ð è_Gm]ÍGáâÑðQwÜð

ÕâÑó\ðÒ SUÑðÑa}ÑbÑÜìtÑwï b Ð þða w ]ÍGáaà gÑð

ÕâÑGiw óèk]ÍGwUo bÑw SóÇG wwÜ }Fð Í{ ÑÐ SðÑÜð

þðUÑGGu wðb w jþðUÑÑï ÑXkðb

ÑUÑÑGGGu QáÑPwÜgwðb

|ÑGGGu aÑGu|ÑGÑï ÑÓj}Gðb

áèkGàGèkG gwðb w wðb wSÜÑ

GuÇGÑ wwÜ a Üè_áèkAÑ ÑÜìÑww

ÑGuûÓ wðâÑ Qwwâ w}E ìwG ww GÜ

}Seðb þ ìwÑðjÑ wðbÑjGc{ðb

a _ ÑâÑðóa bÑðó}G wÑ wb wÜ

Contributed by
-- Sreenivas Paruchuri
sreeni@ktp.uni-paderborn.de